Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne

Na terenie Gminy Nidzica w strukturze MOPS funkcjonuje 12 świetlic środowiskowych: Bartoszki, Bolejny, Grzegórzki, Łysakowo, Łyna, Jabłonka, Kanigowo, Magdaleniec,Piotrowice, Rozdroże, Zagrzewo, Wietrzychowo oraz 3 świetlice socjoterapeutyczne Nidzica, Rozdroże, Załuski .

Świetlice są czynne we wszystkie dni robocze, co najmniej przez 4 godziny dziennie lub w inne dni tygodnia dostosowane do potrzeb dzieci, rodziców i pozostałych mieszkańców.

 Celem świetlic jest w szczególności:

 1. Udzielenie pomocy w wyrównywaniu szans dzieciom z rodzin zamieszkałych na terenie Gminy.
 2. Zapewnienie opieki wychowawczej.
 3. Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie.
 4. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce.
 5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 6. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
 7. Eliminowanie zaburzeń zachowania.

 Do zadań Świetlic Socjoterapeutycznych i Środowiskowych podlegających pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy należy w szczególności:

 Opieka po zajęciach szkolnych.

 1. Pomoc w odrabianiu.
 2. Organizowanie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych.
 3. Organizowanie zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych, informatycznych i innych w miarę występujących potrzeb i możliwości.
 4. Organizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań.
 5. Organizowanie wycieczek, gier, zabaw i imprez okolicznościowych.
 6. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 7. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.
 8. Organizowanie pomocy socjalnej.
 9. Zapewnienie dożywiania – w miarę występujących potrzeb i możliwości.
 10. Prowadzenie współpracy z podmiotem prowadzącym oraz Radą Sołecką i środowiskiem lokalnym.
 11. Współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków.
 12. Prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem.
Działalność na rzecz środowiska lokalnego.