Strona główna

kregiwsparcia  Program „Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie modelu” realizowany jest we współpracy czterech organizacji: Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (lider projektu), Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza i Uniwersytetu Warszawskiego wraz z partnerami lokalnymi.  
  

Ruszył portal edukacyjno-informacyjny poświęcony koncepcji środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, pionierskiego w skali kraju rozwiązania.

Portal www.kregiwsparcia.pl będzie pełnić szereg różnych funkcji, w tym przede wszystkim stanowić będzie bazę wiedzy wspierającą projekt „Bezpieczna Przyszłość”. Portal w całości poświęcony jest koncepcji środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną (NI), czyli stworzenie szansy na życie w swoim naturalnym środowisku osobie z NI w chwili, kiedy najbliżsi opiekunowie odejdą. Do tego potrzebne jest stworzenia wokół osoby przyjaznego kręgu wsparcia oraz zaplanowanie i zabezpieczenie sytuacji prawnej, finansowej czy mieszkaniowej.

Adresatami portalu są w szczególności: rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiciele instytucji, organizacji wspierających, placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; lokalni sojusznicy - pracownicy socjalni, asystenci osób niepełnosprawnych, wolontariusze, sąsiedzi, specjaliści - psycholodzy, pedagodzy, lekarze; przedstawiciele władz lokalnych - sojusznicy, partnerzy projektu oraz osoby z niepełnosprawnością.

Dla rodziny, która opiekuje się osobą z niepełnosprawnością intelektualną strona będzie pełnić rolę edukacyjną, wprowadzającą w temat: koncepcji kręgów wsparcia, budowanie bezpiecznej przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną jeszcze za życia jej rodziców czy opiekunów. Poprzez prezentowanie dobrych przykładów i doświadczeń innych rodzin portal będzie miał też rolę wspierającą. A dla osób działających w kręgach –będzie stanowił platformę wymiany doświadczeń.

Istotnym zadaniem portalu jest rozpowszechnienie nie tylko samej idei kręgów wsparcia, ale również koncepcji środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o lokalne zasoby danego miasta, gminy, wsi. Na portalu zamieszczone są materiały edukacyjne: Poradnik ABC w kierunku udanego życia, podręcznik „Bezpieczeństwo i ochrona. Sześć kroków do udanego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz opracowany przez grono ekspertów Model „Bezpieczna Przyszłość”, które razem tworzą całościową koncepcję wraz z wytycznymi jak wdrożyć projekt w danej społeczności.

Projekt realizowany jest na terenie Polski w ośmiu społecznościach: Gdańsk, Biskupiec, Goleniów, Ostróda, Elbląg, Jarosław, Nidzica, Suwałki.

Strona dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażona jest w widget dostępności UserWay - wtyczka dostępności z opcją kontrast, rozmiar tekstu, kursor, nawigacja po klawiaturze, nasycenie kolorów, czytelne czcionki.

Program i Portal powstał w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie modelu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Redaktorem portalu jest Stowarzyszenie „Tęcza”.

Więcej na www.kregiwsparcia.pl


 

INFORMACJA
INSTYTUCJE  DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 –
Tel. 89 625 29 14 (czynny w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku)

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, ul. Mickiewicza 17 –
Tel. 89 625 02 00, 997 lub 112 z tel. komórkowych

Straż Miejska w Nidzicy Pl. Wolności 1 – Tel. 89 625 29 15

Polski Czerwony Krzyż w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 – Tel. 89 625 31 47

Całodobowa bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych – 800 165 320 - osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, medycznej na terenie całego województwa  warmińsko – mazurskiego.
W przypadku osób bezdomych przebywających w pustostanach, osób starszych, samotnych które wymagają wsparcia osób drugich zwracamy się z prośbą o bezpośredni kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Nidzicy.

popz head1

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

Podprogram 2018

Caritas Archidiecezji Warmińskiej po raz kolejny przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Archidiecezji Warmińskiej pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:
- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z Organizacji Partnerskich Lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez: ośrodki pomocy społecznej (OPS), organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne). Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Kryterium kwalifikowalności: Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: od 01.10.2018 r. –1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Bieżące informacje dotyczące terminów wydań będą zamieszczane na stronie internetowej OPL, w gablotach informacyjnych parafii (OPL) ,ogłaszane w czasie mszy świętej. Takich informacji będą udzielać również pracownicy OPS.

Kolejny etap realizacji Programu  „Podprogramu 2018”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących   w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się od m-ca października b.r. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  w formie paczek żywnościowych.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej. 

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS to:   warsztaty kulinarne;  warsztaty o nie marnowaniu żywności; warsztaty dietetyczne;    
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać.

popz

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY
ogłasza IX edycję konkursu
o nadanie tytułu
„CZŁOWIEKA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Burmistrz Nidzicy.

Tytuł „Człowiek integracji społecznej” przyznawany jest osobom fizycznym
i prawnym za:

 • aktywną postawę i przedsiębiorczość w działaniach integrujących
  społeczeństwo ;
 • aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
 • przyczynianie się do zmniejszenia dystansów pomiędzy poszczególnymi
  grupami społecznymi;
 • wyjątkowe osiągnięcia w działaniach na rzecz pomocy społecznej;
 • działania społeczne lub zawodowe, które mogą stać się wzorem
  postępowania dla innych osób.

Regulamin konkursu oraz wniosek o nadanie tytułu wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.mops.nidzica.pl oraz w sekretariacie MOPS przy ul. Kolejowej 5.

Zgłoszenia można dostarczać do 31 października 2018 r. do godz. 15.00

Uroczyste nadanie tytułu oraz wręczenie statuetki nastąpi w Sali Rycerskiej Zamku w Nidzicy podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego- 23 listopada br. o godz. 10.00.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW.

„Każdy ma coś, co może dać innym”
Barbara Bush

Regilamin konkursu
Zgoda na pryetwaryanie danzch osobowych
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Danuta Kamińska
Dyrektor
MOPS w Nidzicy

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE
Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy w oparciu o art. 29 ust.1, 2 i art. 30 ust.1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U.
z 2018r. poz. 998 z późn. zm.) poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli

RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodzin wspierających przy współpracy asystenta rodziny jest pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Pomagają przede wszystkim, w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci i tworzenie dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego (art.30).

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

 • organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,

 • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,

 • pomocą dzieciom w nauce,

 • udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5.