Strona główna

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY
ogłasza IX edycję konkursu
o nadanie tytułu
„CZŁOWIEKA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Burmistrz Nidzicy.

Tytuł „Człowiek integracji społecznej” przyznawany jest osobom fizycznym
i prawnym za:

 • aktywną postawę i przedsiębiorczość w działaniach integrujących
  społeczeństwo ;
 • aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
 • przyczynianie się do zmniejszenia dystansów pomiędzy poszczególnymi
  grupami społecznymi;
 • wyjątkowe osiągnięcia w działaniach na rzecz pomocy społecznej;
 • działania społeczne lub zawodowe, które mogą stać się wzorem
  postępowania dla innych osób.

Regulamin konkursu oraz wniosek o nadanie tytułu wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.mops.nidzica.pl oraz w sekretariacie MOPS przy ul. Kolejowej 5.

Zgłoszenia można dostarczać do 31 października 2018 r. do godz. 15.00

Uroczyste nadanie tytułu oraz wręczenie statuetki nastąpi w Sali Rycerskiej Zamku w Nidzicy podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego- 23 listopada br. o godz. 10.00.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW.

„Każdy ma coś, co może dać innym”
Barbara Bush

Regilamin konkursu
Zgoda na pryetwaryanie danzch osobowych
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Danuta Kamińska
Dyrektor
MOPS w Nidzicy

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE
Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy w oparciu o art. 29 ust.1, 2 i art. 30 ust.1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U.
z 2018r. poz. 998 z późn. zm.) poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli

RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodzin wspierających przy współpracy asystenta rodziny jest pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Pomagają przede wszystkim, w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci i tworzenie dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego (art.30).

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

 • organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,

 • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,

 • pomocą dzieciom w nauce,

 • udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5.

konkursMuzyczny2018

   W załączeniu udostępniamy pismo Dyrektora Wysziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Pana Marcina Jastrzębskiego, w którym informuje o uruchomieniu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mapy żłobków i klubów dziecięcych. Na mapie tej, oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego pokazywane są również inne dane tej instytucji
– w tym dane kontaktowe żłobka/klubu dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.

   Pismo Dyrektora Wysziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Pana Marcina Jastrzębskiego Dyrektora Wysziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Pana Marcina Jastrzębskiego

   Mapa żlobków i klubów dziecięcych

"NIEBIESKA LINIA"

Osoby doznające przemocy mogą dzwonić do Pogotowia "Niebieska Linia" bezpłatnie i przez całą dobę – 800-12-00-02 i uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną i prawną oraz informacje o miejscach pomocy, które działają najbliżej miejsca zamieszkania ofiar przemocy.

W ofercie Pogotowia "Niebieska Linia" są także:

 • konsultacje w jęz. angielskim – poniedziałki, godz. 18.00 – 22.00

 • konsultacje w jęz. rosyjskim – wtorki, godz. 18.00 – 22.00

 • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype także dla osób posługujących się jęz. migowym (pogotowie.niebieska.linia) – poniedziałki, godz. 13.00 – 15.00

Informacja rekomendowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.