Aktywiazcja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica

logo640

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy w ramach realizowanego projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica” zakończyły kursy zawodowe.

 

Kurs na prawo jazdy kat. B - 10 osób, kurs spawacz TIG MAG - 1 osoba, kurs szwaczki - 3 osoby, kurs na opiekuna osoby starszej i niepełnopsrawnej - 4 osoby, kurs handlowiec-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 2 osoby, kurs kucharza małej gastronomii - 2 osoby, kurs kelner-barman - 3 osoby, kurs na operatora koparko-ładowarki - 4 osoby, kurs murarz - tynkarz - 1 osoba, kurs stolarza - 1 osoba. Każdy kurs zawodowy kończy się egzaminem z wiedzy nabytej w czasie trwania kursu. W miesiącu październiku 2014r. rozpocznie się realizacja kursu zawodowego na klasyfikatora grzybów. Uczestnicy warsztatów mający pod opieką małoletnie dzieci, korzystają ze wsparcia w formie „klubu NIANIA”, który funkcjonuje w siedzibie MOPS Nidzica.

W klubie małoletnie dzieci uczestników objęte są opieką osób z pedagogicznym wykształceniem. KLUB NIANIA pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo–edukacyjną. Pracownik KLUBU prowadzi zajęcia w  oparciu o indywidualne  potrzeby rozwojowe dzieci. Na  bieżąco zakupywane są artykuły żywnościowe dla dzieci oraz niezbędne materiały do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dzieci bardzo chętnie spędzają czas w KLUBIE, gdzie uczą się samodzielności, odpowiedzialności, pracy w grupie oraz nawiązywania kontaktów. W czasie obecności dzieci w KLUBIE uczestnicy projektu realizują kursy zawodowe ( wsparcie towarzyszące). Ponadto w ramach projektu 12 rodzin objęte są wsparciem asystenta rodzin. Nadal naukę kontynuują 2 osoby, dwie ukończyły naukę realizowaną w ramach projektu.

Na przełomie miesiąca września i października 2014r. rozpoczną się warsztaty „szkoła dla rodziców”, których celem jest podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, budowanie pozytywnych relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem, zobrazowanie wychowanie w świetle procesu, a nie przymusu czy obowiązku oraz pogłębienie świadomości i wiedzy na temat własnego stylu wychowania. W warsztatach weźmie udział 30 osób.

Ponadto do dyspozycji uczestników jest psycholog, który w trakcie indywidualnych konsultacji pomaga uczestnikom uporać się z ich problemami wynikającymi z codziennego funkcjonowania oraz motywuje ich do działania i wprowadzania zmian we własne życie.  Uczestnicy projektu objęci są wieloaspektowym wsparciem pracowników Ośrodka. Osoby zainteresowane kierowane są do wykonywania prac społecznie-użytecznych, które mają na celu rozbudzenie aktywności zawodowej uczestników, prowadzona jest praca socjalna z uczestnikami projektu oraz członkami ich rodzin. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu mają na celu zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie poziomu kompetencji społecznych uczestników projektu.


KURSY ZAWODOWE W MOPS NIDZICA

Od stycznia br. trwa realizacja kolejnej edycji projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica” . Uczestnikami projektu są osoby, które w ramach zaplanowanych działań biorą udział w szkoleniach i kursach zawodowych, a także objęte są wsparciem w formie asystenta rodziny. Łącznie jest to 50 osób.

W miesiącu kwietniu odbyło się spotkanie integracyjne, którego celem było rozbudzenie w uczestnikach poczucia identyfikacji z projektem. Również w kwietniu odbyły się warsztaty: autoprezentacji, motywacyjny i zarządzania sobą w czasie i budżetem domowym, a także konsultacje z psychologiem i doradztwo zawodowe, w ramach którego do każdego z uczestników zostały dobrane stosowne działania, w tym kursy zawodowe.

Od miesiąca maja realizowane są kursy zawodowe takie jak: stolarz ( 1 osoba), murarz-tynkarz (1 osoba), szwaczka (3 osoby), opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej (4 osoby), handlowiec – sprzedawca (2 osoby), spawacz metody TIG i MAG (1 osoba), kelner-barman (3 osoby), kucharz małej gastronomii ( 2 osoby), prawo jazdy kat. B
( 10 osób), operator koparko – ładowarki (4 osoby).

Projekt systemowy jest realizowany dla osób, które chcą zmienić swoje życie. Chętne są do podwyższania kwalifikacji zawodowych, nabywania nowych umiejętności społecznych.  Dla osób, które mają dzieci Ośrodek zapewnia opiekę nad maluchami w formie KLUBU NIANIA, który funkcjonuje w siedzibie MOPS Nidzica.  W ramach tego zadania prowadzone są zajęcia pedagogiczne dla dzieci nie uczących się, do 7 roku życia. Pracownik KLUBU prowadzi zajęcia
w  oparciu o indywidualne  potrzeby rozwojowe dzieci.

Osoby uczestniczące w projekcie mają możliwość podejmowania prac społecznie użytecznych, których celem jest również aktywizacja zawodowa.

Dwanaście rodzin otrzymuje wsparcie w formie Asystenta Rodziny, który wspiera członków rodziny w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach projektu 4 osoby kontynuują naukę w szkole. Obecnie 1 osoba kontynuuje  naukę w gimnazjum, 2 osoby w szkole policealnej oraz 1 osoba w szkole średniej. Od września
1 osoba będzie kontynuowała naukę w gimnazjum oraz 3 osoby w szkole średniej.

Do dyspozycji uczestników jest również psycholog, który udziela indywidualnych konsultacji terapeutycznych połączonych z TSR i mediacjami. We wrześniu, już po zakończonych kursach zawodowych zostaną przeprowadzone warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, których celem jest podwyższenie kompetencji wychowawczych.

Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach POKL 2007-2013r. Dotacja na realizację projektu wynosi 341 541,85 zł, wkład własny 40 069,15 zł. Łączna wartość projektu: 381 611,00 zł.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://mops.nidzica.pl/images/FOTO/Aktywizacja2

 

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że zbliża się ku końcowi kolejna edycja projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które chcą nabyć nowe umiejętności i kwalifikacje. Realizacja projektu to warsztaty, kursy zawodowe ale również integracja społeczna uczestników.
Celem projektu jest  nabycie nowych kwalifikacji zawodowych  oraz nabycie nowych umiejętności pomagających w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym. Uczestnicy zintegrowali się ze sobą podczas spotkania  integracyjnego, którego celem było rozbudzenie
w nich poczucia identyfikacji z projektem, jak również podczas warsztatów i kursów zawodowych. Wszelkie działania związane z realizacją projektu są dostosowane do potrzeb osób w nim uczestniczących. Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie psychologiczne i terapeutyczne w zależności od potrzeb.

Małoletnie dzieci uczestników korzystają z „klubu NIANIA”, który funkcjonuje
w siedzibie MOPS Nidzica. Dzieci spędzają czas w KLUBIE podczas, gdy ich rodzice biorą udział w warsztatach, kursach czy też korzystają z  porad specjalistów.

W ramach projektu zakończyły się kursy zawodowe, dzięki którym uczestnicy zdobyli nowe kwalifikacje ułatwiające powrót na rynek pracy. Jednak do prawidłowego funkcjonowania w życiu i na rynku pracy konieczne jest również nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, uświadomienie sobie siły, która tkwi w człowieku i daje możliwość do podejmowania nowych wyzwań. Projekt systemowy „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica”  zapewnia osobom w nim uczestniczącym wsparcie wieloaspektowe, pracę z całą rodziną w celu poprawy jej funkcjonowania.  Ponadto w ramach projektu cztery rodziny objęte są wsparciem asystenta rodziny, a cztery osoby kontynuują naukę w szkole.

Kolejna edycja projektu rozpocznie się w miesiącu styczniu 2014r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że w ramach realizowanego projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica” trwają warsztaty „szkoła dla rodziców”, których celem jest podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, budowanie pozytywnych relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem, zobrazowanie wychowania w świetle procesu, a nie przymusu czy obowiązku oraz pogłębienie świadomości i wiedzy na temat własnego stylu wychowania. W warsztatach bierze udział 30 osób. Ponadto informujemy, że zakończyły się kursy zawodowe tj.  „kurs szwaczki – 4 osoby”, „kurs handlowiec – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 7 osób”, „kurs magazyniera z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych z napędem silnikowym – 1 osoba”, „kurs kucharz małej gastronomii – 6 osób”, „kurs specjalista ds. rozliczeń finansowych i kadr – 2 osoby”, „kurs lakiernika samochodowego – 1 osoba”, „kurs na opiekunkę dziecięcą – 1 osoba”, „kurs wizażu i stylizacji paznokci – 1 osoba”, „kurs na opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej - 3 osoby”, „kurs spawacza metodą TIG i MAG – 3 osoby”, „kurs technologa robót wykończeniowych w budownictwie – 2 osoby”, „kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 1 osoba”, „ kurs projektowania stron internetowych - 1 osoba”,  „kurs szwaczki – 4 osoby”, „kurs ślusarza – 1 osoba”, „kurs na prawo jazdy kat. B – 6 osób, C -1 osoba, C+E – 1 osoba”.

 Każdy kurs zawodowy zakończył się egzaminem z wiedzy nabytej w czasie trwania kursu. Uczestnicy warsztatów mający pod opieką małoletnie dzieci, korzystają ze wsparcia w formie „klubu NIANIA”, który funkcjonuje w siedzibie MOPS Nidzica. W klubie małoletnie dzieci uczestników objęte są opieką osób z pedagogicznym wykształceniem. KLUB NIANIA pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo –edukacyjną. Pracownik KLUBU prowadzi zajęcia w  oparciu o indywidualne  potrzeby rozwojowe dzieci. Na  bieżąco zakupywane są artykuły żywnościowe dla dzieci oraz niezbędne materiały do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dzieci bardzo chętnie spędzają czas w KLUBIE, gdzie uczą się samodzielności, odpowiedzialności, pracy w grupie oraz nawiązywania kontaktów. W czasie obecności dzieci w KLUBIE uczestnicy projektu realizują kursy zawodowe ( wsparcie towarzyszące). Ponadto w ramach projektu cztery rodziny objęte są wsparciem asystenta rodziny. 4 osoby kontynuują naukę w szkole: 2 osoby w szkole policealnej, 1 osoba w ogólnokształcącej, 1 w gimnazjum. Od września bieżącego roku 1 osoba rozpoczęła naukę w liceum. Część uczestników bierze udział w spotkaniach stosownych grup terapeutycznych. Ponadto do dyspozycji uczestników jest psycholog, który w trakcie indywidualnych konsultacji pomaga uczestnikom uporać się z ich problemami wynikającymi z codziennego funkcjonowania oraz motywuje ich do działania i wprowadzania zmian we własne życie.  Uczestnicy projektu objęci są wieloaspektowym wsparciem pracowników Ośrodka. Osoby zainteresowane kierowane są do wykonywania prac społecznie-użytecznych, które mają na celu rozbudzenie aktywności zawodowej uczestników, prowadzona jest praca socjalna z uczestnikami projektu oraz członkami ich rodzin. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu mają na celu zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie poziomu kompetencji społecznych uczestników projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że w ramach realizowanego projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica” zakończyły się kursy zawodowe tj.  „kurs szwaczki – 4 osoby”, „kurs handlowiec – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 7 osób”, „kurs magazyniera z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych z napędem silnikowym – 1 osoba”, „kurs kucharz małej gastronomii – 6 osób”, „kurs specjalista ds. rozliczeń finansowych i kadr – 2 osoby”, „kurs lakiernika samochodowego – 1 osoba”, „kurs na opiekunkę dziecięcą – 1 osoba”, „kurs wizażu i stylizacji paznokci – 1 osoba”, „kurs na opiekuna osoby starszej
i niepełnosprawnej - 4 osoby”, „kurs spawacza metodą TIG i MAG – 3 osoby”, „kurs technologa robót wykończeniowych w budownictwie – 2 osoby”, „kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 1 osoba”, „ kurs projektowania stron internetowych - 1 osoba”, „kurs ślusarza – 1 osoba”. Każdy kurs zawodowy kończy się egzaminem z wiedzy nabytej w czasie trwania kursu. Nadal trwają: „kurs szwaczki – 4 osoby”, „kurs na prawo jazdy kat. B – 6 osób, C -1 osoba, C+E – 1 osoba”. Uczestnicy warsztatów mający pod opieką małoletnie dzieci, korzystają ze wsparcia w formie „klubu NIANIA”, który funkcjonuje w siedzibie MOPS Nidzica. W klubie małoletnie dzieci uczestników objęte są opieką osób z pedagogicznym wykształceniem. KLUB NIANIA pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo –edukacyjną. Pracownik KLUBU prowadzi zajęcia w  oparciu o indywidualne  potrzeby rozwojowe dzieci. Na  bieżąco zakupywane są artykuły żywnościowe dla dzieci oraz niezbędne materiały do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dzieci bardzo chętnie spędzają czas w KLUBIE, gdzie uczą się samodzielności, odpowiedzialności, pracy w grupie oraz nawiązywania kontaktów. W czasie obecności dzieci w KLUBIE uczestnicy projektu realizują kursy zawodowe ( wsparcie towarzyszące). Ponadto w ramach projektu cztery rodziny objęte są wsparciem asystenta rodziny. 4 osoby kontynuują naukę w szkole: 2 osoby w szkole policealnej, 1 osoba w ogólnokształcącej, 1 w gimnazjum. Od września bieżącego roku 1 osoba rozpocznie naukę w liceum. Na przełomie miesiąca września i października 2013r. rozpoczną się warsztaty „szkoła dla rodziców”, których celem jest podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, budowanie pozytywnych relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem, zobrazowanie wychowanie w świetle procesu, a nie przymusu czy obowiązku oraz pogłębienie świadomości i wiedzy na temat własnego stylu wychowania. W warsztatach weźmie udział 30 osób. Część uczestników bierze udział w spotkaniach stosownych grup terapeutycznych. Ponadto do dyspozycji uczestników jest psycholog, który w trakcie indywidualnych konsultacji pomaga uczestnikom uporać się z ich problemami wynikającymi z codziennego funkcjonowania oraz motywuje ich do działania i wprowadzania zmian we własne życie.  Uczestnicy projektu objęci są wieloaspektowym wsparciem pracowników Ośrodka. Osoby zainteresowane kierowane są do wykonywania prac społecznie-użytecznych, które mają na celu rozbudzenie aktywności zawodowej uczestników, prowadzona jest praca socjalna z uczestnikami projektu oraz członkami ich rodzin. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu mają na celu zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie poziomu kompetencji społecznych uczestników projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy realizuje projekt systemowy „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica”. W projekcie udział bierze 50 osób głównie w wieku do lat 30. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie  poziomu kompetencji społecznych uczestników. Realizacja projektu pozwala na  ukończenie nie tylko warsztatów motywacyjno-integracyjnych, ale przede wszystkim kursu zawodowego.  Zgodnie z harmonogramem projektu zostały przeprowadzone „warsztaty autoprezentacji”, „warsztaty motywacyjne, „warsztaty zarządzania sobą w czasie i budżetem domowym”. Ponadto zostało zorganizowane spotkanie integracyjne w formie wyjazdowej w celu wzajemnego poznania się i zintegrowania uczestników. Uczestnicy warsztatów mający pod opieką małoletnie dzieci, korzystają z „klubu NIANIA”, który funkcjonuje w siedzibie MOPS Nidzica. Pracownik KLUBU prowadzi zajęcia w oparciu o indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci. Dzieci chętnie spędzają czas w KLUBIE, uczestniczą w zajęciach edukacyjnych i ogólnorozwojowych, uczą się dobrych nawyków żywieniowych i zdrowotnych. Zgodnie z harmonogramem projektu rozpoczęły się kursy zawodowe tj. „kurs szwaczki – 4 osoby”, „kurs handlowiec – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 7 osób”, „kurs magazyniera z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych z napędem silnikowym – 1 osoba”, „kurs kucharz małej gastronomii – 6 osób”, „kurs specjalista ds. rozliczeń finansowych i kadr – 2 osoby”, „kurs lakiernika samochodowego – 1 osoba”, „kurs na opiekunkę dziecięcą – 1 osoba”, „kurs wizażu i stylizacji paznokci – 1 osoba”, „kurs na opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej –
3 osoby”, „kurs spawacza metodą TIG i MAG – 3 osoby”, „Kurs ślusarza – 1 osoba”, „kurs technologa robót wykończeniowych w budownictwie – 2 osoby”, „kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 1 osoba”, „ kurs projektowania stron internetowych – 1 osoba”, „kurs na prawo jazdy kat. B – 6 osób, C -1 osoba, C+E – 1 osoba”. Ponadto w ramach projektu cztery rodziny objęte są wsparciem asystenta rodziny, a cztery osoby kontynuują naukę w szkole: 2 osoby w szkole policealnej, 1 osoba w ogólnokształcącej, 1 w gimnazjum. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://mops.nidzica.pl/images/FOTO/Aktywizacja1

 

MOPS W NIDZICY INFORMUJE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica". Termin realizacji projektu: od 01.01.2013r. do 31.12.2014r. W projekcie uczestniczy 50 osób, w wieku głównie do 30 lat. Zgodnie z harmonogramem projektu zostały przeprowadzone indywidualne konsultacje psychologiczne oraz konsultacje z doradcą zawodowym dla każdej osoby uczestniczącej w projekcie. Konsultacje miały na celu doprecyzowanie indywidualnych potrzeb uczestników oraz ich predyspozycji, a w konsekwencji dobrania właściwych narzędzi pracy. Po konsultacjach zostaną dobrane kursy zawodowe oraz przeprowadzone warsztaty motywacyjno-integracyjne. Głównym celem projektu systemowego jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie poziomu kompetencji społecznych uczestników projektu. Podobnie jak w ubiegłym roku został utworzony „Klub Niania", w którym odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, których rodzice są uczestnikami projektu. W ramach projektu cztery rodziny zostaną objęte wsparciem w formie asystenta rodziny