Jak załatwić sprawę

Ekonomiczne usamodzielnienie osób i rodzin

Super User włącz . Opublikowano w Jak załatwić sprawę

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Mieszkania chronione

Super User włącz . Opublikowano w Jak załatwić sprawę

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Mieszkania chronione są przeznaczone dla osób i rodzin, które ze względu na trudną sytuację życiową ( w szczególności: ofiary przemocy , osoby bezdomne)wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępują pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia odpowiednie wsparcie w środowisku, warunki samodzielnego funkcjonowania, integrację ze społecznością lokalną.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Super User włącz . Opublikowano w Jak załatwić sprawę

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt V.2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w siedzibie Ośrodka u pracownika socjalnego z danego rejonu. Informacji o niezbędnych załącznikach udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

Super User włącz . Opublikowano w Jak załatwić sprawę

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Osobie, która pozbawiona jest ubezpieczenia zdrowotnego i z uzasadnionych powodów nie może uzyskać w/w świadczenia w innych instytucjach MOPS może przyznać świadczenie w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych na okres 90 dni. Warunkiem uzyskania w/w świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego określonego w Ustawie o Pomocy Społecznej.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w siedzibie Ośrodka u pracownika socjalnego z danego rejonu. Informacji o niezbędnych załącznikach udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.