Dział Pomocy Instytucjonalnej

Aktualności

Super User włącz . Opublikowano w Dział Pomocy Instytucjonalnej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 1 czerwca 2019 roku w świetlicy środowiskowej w Łynie został zorganizowany przy współpracy Sołectwa Łyna oraz Grupy Nieformalnej ,,Źródlani Łyna” Międzyświetlicowy Dzień Dziecka dla dzieci i młodzieży ze świetlic działających przy MOPS w Nidzicy.

W programie obchodów znalazły się przede wszystkim: Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora MOPS, gra terenowa, projekcja filmu edukacyjnego „Lotem nad krainą Łyny”, warsztaty pszczelarskie oraz gry, konkursy i zabawy ruchowe. W rolę prowadzącego wcielił się Sołtys wsi Łyna Pan Tadeusz Rogowski.

W rywalizacji piłkarskiej dzielnie walczyły drużyny ze wszystkich świetlic, ale nie do pokonania okazała się drużyna z Zagrzewa. Na drugiej pozycji uplasowała się drużyna gospodarzy – z Łyny, a na trzeciej – z Rozdroża. Nad prawidłowością turnieju czuwali sędziowie: Kuba Męziński i Bartek Mroczkowski z formacji piłkarskiej „Żródlani Łyna”.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://mops.nidzica.pl/images/FOTO/Lyna

Wakacje na świetlicach 2019

Super User włącz . Opublikowano w Dział Pomocy Instytucjonalnej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

WAKACJE DLA DZIECI Z GMINY NIDZICA

W okresie wakacyjnym świetlice będą funkcjonowały codziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży (poza okresami, w których wychowawcy będą przebywali na urlopach wypoczynkowych). We wszystkich świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych zostaną zorganizowane półkolonie letnie:
- jednodniowe wyjazdy : wycieczka do Malborka ,,Park Dinozaurów i smoków”,
- wycieczki do lasów, Źródeł Rzeki Łyna, Kamienia Tatarskiego, pobliskich miejscowości,
- spotkania integracyjne: pikniki, festyny rodzinne, wyjścia wspólnie z rodzicami, wieczory filmowe, dyskoteki, ogniska,
-  zajęcia rekreacyjne: turnieje i rozgrywki sportowe, gry terenowe typu podchody, Quest,  itp.

W lipcu zostanie zorganizowany obóz  w Ośrodku Perkoz w Gminie Olsztynek dla 30 dzieci i młodzieży-wyjazd zostanie sfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto, w okresie od 11 do 20 sierpnia odbędą się  w Białym Dunajcu kolonie dla 10 dzieci -zorganizowane przez Kuratorium Oświaty.
W miesiącu sierpniu 16 dzieci wraz ze swoimi rodzicami wyjedzie na 4 dni do Ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem (na terenie naszego województwa). Będzie to zorganizowany wyjazd podczas którego oprócz zajęć rekreacyjnych odbywać się będą także zajęcia ze specjalistami.

 

Dzienny Dom Pomocy

Super User włącz . Opublikowano w Dział Pomocy Instytucjonalnej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dzienny Dom Pomocy w Nidzicy realizuje zadania wg regulaminu organizacyjnego. W placówce odbywają się:

·  spotkania integracyjne,

·  warsztaty (krawieckie, artystyczne, kulinarne, muzyczne i teatralne) 

·  zajęcia dla emerytów i rencistów.

W Dziennym Domu Pomocy realizowane są również usługi obiadowe. Dom zapewnia swoim podopiecznym jeden posiłek dziennie w formie pełnego obiadu. Koszt obiadu w/g tabeli stanowi kwotę od 4 zł do 7,27 zł (odpłatność za obiad ustalona jest na podstawie Uchwały Rady Miasta). Ponadto, kuchnia przygotowuje zupy z wkładką dla dzieci dożywianych w szkole Podstawowej w Rączkach, Łynie, Napiwodzie oraz kolacje dla dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nidzicy. Nasza placówka realizuje dożywianie w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W ramach tego programu są przygotowywane i wydawane gorące posiłki dla ludzi bezdomnych, niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz dzieci do 7 roku życia, które pozostają na utrzymaniu rodziców a nie uczęszczają do szkoły lub placówki przedszkolnej.

Regulamin DPI

Super User włącz . Opublikowano w Dział Pomocy Instytucjonalnej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

REGULAMIN DZIAŁU POMOCY INSTYTUCJONALNEJ

 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

 
 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy jest określa zakres zadań komórek wchodzących w skład Działu Pomocy Instytucjonalnej.

 
§2
1. Ilekroć w regulaminie mówi się o:

1) MOPS – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy,

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

3) Dziale – należy przez to rozumieć Dział Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka, Pomocy Społecznej,

4) Kierowniku- należy przez to rozumieć Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej.
 
 

 

Rozdział II

 

Organizacja wewnętrzna

§3
 

W skład Działu Pomocy Instytucjonalnej wchodzą:

1) Świetlice Socjoterapeutyczne i Świetlice Środowiskowe,

2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
3) Przytulisko dla osób bezdomnych,

4) Stanowisko pracy ds. profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

5) Punkt Interwencji Kryzysowej.
 
 

 

Rozdział III

 

Zakres działania Działu Pomocy Instytucjonalnej

 
§4

1. Działem Pomocy Instytucjonalnej kieruje kierownik działu i podlega bezpośrednio z-cy dyrektora.
2. Kierownik działu jest odpowiedzialny za prawidłową organizację pracy oraz spełnianie standardów określonych w odrębnych przepisach dotyczących placówek opiekuńczo -wychowawczych. 
 3. Kierownik działu współpracuje ze stanowiskiem pracy ds. profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
 4. Stanowisko pracy ds. profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizuje swoje zadania po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika działu pomocy instytucjonalnej.

 
 

 

Rozdział IV
 

 

Zadania Działu Pomocy Instytucjonalnej
§ 5

1. Do zadań Działu Pomocy Instytucjonalnej należy:
1) organizowanie dziennego pobytu osobom samotnym, niepełnosprawnym, emerytom, rencistom, mającym złe warunki mieszkaniowe lub złe stosunki rodzinne,
2) organizowanie różnorodnych form terapii zajęciowej ( warsztaty muzyczne, kulinarne, teatralne, zajęcia plastyczne itp.,
3) organizowanie zajęć kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, spotkań towarzyskich, wycieczek, imprez okolicznościowych,
4) umożliwienie korzystania z urządzeń i pomieszczeń służących do utrzymania higieny osobistej,

5) zapewnienie wyżywienia osobom korzystającym ze wsparcia Dziennego Domu Pomocy Społecznej, oraz dzieciom ze szkół wiejskich,
 6) nadzorowanie pracą w przytulisku,
7) pomoc osobom bezdomnym w odzyskiwaniu i wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz stworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
8) zapobieganie marginalizacji osób, rodzin i grup społecznych, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom występującym w środowisku lokalnym,
9) wspieranie rodzin w sprawowaniu ich podstawowych funkcji,
10) zapewnienie pomocy rodzinie oraz dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,
11) prowadzenie działań informacyjnych, profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodzin oraz tworzenie polityki środowiskowej w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki,
12) organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, terapii rodzinnej, interwencji, szeroko rozumianej pracy socjalnej wobec osób i rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich ról społecznych,
13) podejmowanie działań na rzecz integracji środowisk lokalnych,
14) pozyskiwanie do pracy wolontariuszy,
15) prowadzenie działalności edukacyjnej i konsultacyjnej dla pracowników,
16) współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi
 i prawnymi w celu wypracowania wspólnych metod i form pracy w pomocy społecznej.

2.  Do zadań stanowiska pracy -ds. profilaktyki, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii należy:

1) przygotowywanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz preliminarza wydatków związanych z realizacją tego programu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

2) realizacja i koordynacja działań związanych z realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

3) przygotowywanie projektów uchwał wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

4) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią leczenia Uzależnień, oraz innymi jednostkami zajmującymi się profesjonalnie rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

5) wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomanii,

 6) wykonywanie innych zadań na polecenie Dyrektora MOPS.

Informacja o funkcjonowaniu świetlic

Super User włącz . Opublikowano w Dział Pomocy Instytucjonalnej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na terenie Gminy Nidzica w strukturze MOPS funkcjonuje 12 świetlic środowiskowych: Bartoszki, Bolejny, Grzegórzki, Łysakowo, Łyna, Jabłonka, Kanigowo, Magdaleniec,Piotrowice, Rozdroże, Zagrzewo, Wietrzychowo oraz 3 świetlice socjoterapeutyczne Nidzica, Rozdroże, Załuski .

Świetlice są czynne we wszystkie dni robocze, co najmniej przez 4 godziny dziennie lub w inne dni tygodnia dostosowane do potrzeb dzieci, rodziców i pozostałych mieszkańców.

 Celem świetlic jest w szczególności:

 1. Udzielenie pomocy w wyrównywaniu szans dzieciom z rodzin zamieszkałych na terenie Gminy.
 2. Zapewnienie opieki wychowawczej.
 3. Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie.
 4. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce.
 5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 6. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
 7. Eliminowanie zaburzeń zachowania.

 Do zadań Świetlic Socjoterapeutycznych i Środowiskowych podlegających pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy należy w szczególności:

 Opieka po zajęciach szkolnych.

 1. Pomoc w odrabianiu.
 2. Organizowanie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych.
 3. Organizowanie zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych, informatycznych i innych w miarę występujących potrzeb i możliwości.
 4. Organizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań.
 5. Organizowanie wycieczek, gier, zabaw i imprez okolicznościowych.
 6. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 7. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.
 8. Organizowanie pomocy socjalnej.
 9. Zapewnienie dożywiania – w miarę występujących potrzeb i możliwości.
 10. Prowadzenie współpracy z podmiotem prowadzącym oraz Radą Sołecką i środowiskiem lokalnym.
 11. Współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków.
 12. Prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem.
Działalność na rzecz środowiska lokalnego.