Usługi opiekuńcze

Do pobrania - ZLECENIE

  1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
  2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie tej opieki zapewnić.
  3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zlecona przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres oraz miejsce świadczenia.
W przypadku ubiegania się o przyznanie usług opiekuńczych osoba zainteresowana, bądź członek jej rodzinny winni złożyć:
- wniosek bądź podanie o powyższą formę pomocy,
- zlecenie lekarskie (druk można otrzymać u pracownika socjalnego MOPS) wypełnione przez lekarza prowadzącego,
- dokument potwierdzający dochody (odcinek lub decyzja z renty lub emerytury, zaświadczenie o dochodach, inne).

Rada Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 
Obecnie stawka godzinowa za usługi opiekuńcze wynosi 22,41 PLN.