REGULAMIN DZIAŁU POMOCY INSTYTUCJONALNEJ

 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

 
 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy jest określa zakres zadań komórek wchodzących w skład Działu Pomocy Instytucjonalnej.

 
§2
1. Ilekroć w regulaminie mówi się o:

1) MOPS – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy,

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

3) Dziale – należy przez to rozumieć Dział Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka, Pomocy Społecznej,

4) Kierowniku- należy przez to rozumieć Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej.
 
 

 

Rozdział II

 

Organizacja wewnętrzna

§3
 

W skład Działu Pomocy Instytucjonalnej wchodzą:

1) Świetlice Socjoterapeutyczne i Świetlice Środowiskowe,

2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
3) Przytulisko dla osób bezdomnych,

4) Stanowisko pracy ds. profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

5) Punkt Interwencji Kryzysowej.
 
 

 

Rozdział III

 

Zakres działania Działu Pomocy Instytucjonalnej

 
§4

1. Działem Pomocy Instytucjonalnej kieruje kierownik działu i podlega bezpośrednio z-cy dyrektora.
2. Kierownik działu jest odpowiedzialny za prawidłową organizację pracy oraz spełnianie standardów określonych w odrębnych przepisach dotyczących placówek opiekuńczo -wychowawczych. 
 3. Kierownik działu współpracuje ze stanowiskiem pracy ds. profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
 4. Stanowisko pracy ds. profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizuje swoje zadania po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika działu pomocy instytucjonalnej.

 
 

 

Rozdział IV
 

 

Zadania Działu Pomocy Instytucjonalnej
§ 5

1. Do zadań Działu Pomocy Instytucjonalnej należy:
1) organizowanie dziennego pobytu osobom samotnym, niepełnosprawnym, emerytom, rencistom, mającym złe warunki mieszkaniowe lub złe stosunki rodzinne,
2) organizowanie różnorodnych form terapii zajęciowej ( warsztaty muzyczne, kulinarne, teatralne, zajęcia plastyczne itp.,
3) organizowanie zajęć kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, spotkań towarzyskich, wycieczek, imprez okolicznościowych,
4) umożliwienie korzystania z urządzeń i pomieszczeń służących do utrzymania higieny osobistej,

5) zapewnienie wyżywienia osobom korzystającym ze wsparcia Dziennego Domu Pomocy Społecznej, oraz dzieciom ze szkół wiejskich,
 6) nadzorowanie pracą w przytulisku,
7) pomoc osobom bezdomnym w odzyskiwaniu i wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz stworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
8) zapobieganie marginalizacji osób, rodzin i grup społecznych, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom występującym w środowisku lokalnym,
9) wspieranie rodzin w sprawowaniu ich podstawowych funkcji,
10) zapewnienie pomocy rodzinie oraz dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,
11) prowadzenie działań informacyjnych, profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodzin oraz tworzenie polityki środowiskowej w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki,
12) organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, terapii rodzinnej, interwencji, szeroko rozumianej pracy socjalnej wobec osób i rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich ról społecznych,
13) podejmowanie działań na rzecz integracji środowisk lokalnych,
14) pozyskiwanie do pracy wolontariuszy,
15) prowadzenie działalności edukacyjnej i konsultacyjnej dla pracowników,
16) współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi
 i prawnymi w celu wypracowania wspólnych metod i form pracy w pomocy społecznej.

2.  Do zadań stanowiska pracy -ds. profilaktyki, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii należy:

1) przygotowywanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz preliminarza wydatków związanych z realizacją tego programu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

2) realizacja i koordynacja działań związanych z realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

3) przygotowywanie projektów uchwał wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

4) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią leczenia Uzależnień, oraz innymi jednostkami zajmującymi się profesjonalnie rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

5) wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomanii,

 6) wykonywanie innych zadań na polecenie Dyrektora MOPS.