KARTA DUŻEJ RODZINY – ZMIANY

Osoby uprawnione do posiania Karty od 1 stycznia 2019 r.:

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

 • rodzic (rodzice) –przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 • małżonek rodzica;
 • dziecko –przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania przedstawione poniżej.

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

 1. a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 2. b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem,

3) legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia,

4) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

5) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Dziecko, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez okres, o którym mowa powyżej, mimo utraty tego uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Komu od 1 stycznia 2019r. będzie przysługiwało prawo do posiadania Karty?

 1. Wszystkim członkom rodziny, jeśli spełniają dotychczasowe warunki (rodzic/małżonek rodzica mają na utrzymaniu w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci w wieku do 18 r. ż. lub do 25 r. ż., jeśli się uczą).
 2. Rodzicowi/małżonkowi rodzica, jeśli mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci i nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
 3. Rodzicowi zastępczemu lub osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka – jeśli miała na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, chyba że sąd orzekł o odebraniu mu dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Małżonkom, jeśli łącznie mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (bez względu na wiek), także w sytuacji, gdy żadne dziecko nie jest wspólne, a małżeństwo zawarli w chwili, gdy ich dzieci ukończyły 18 r. ż. i się nie uczyły.


ZMIANY - KARTA DUŻEJ RODZINY

 Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny będzie dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).Osoby ubiegające się o Kartę będą składać jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na którym będą zaznaczać czy ubiegają się o Kartę tradycyjną czy elektroniczną czy obie, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez gminę zostanie przyznana Karta w wybranej formie (jeśli zostaną przyznane 2 formy Karty obie będą miały ten sam numer). Jednocześnie, rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna będzie mógł wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym (przed wszystkim smartfonie) Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica. Ponadto, jeśli członek rodziny wielodzietnej do dnia 31.12.2017 r. złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, to przyznanie drugiej formy Karty wiąże się jedynie z weryfikacją, czy dany członek rodziny wielodzietnej posiada ważną formę Karty w innej formie, niż wnioskowana, a ponadto, czy uzupełnił adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego. W przypadku osób, które wnioskują o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny, nie ma potrzeby podawania na wniosku danych, którymi Ośrodek już dysponuje ani złożenia oświadczeń, które stanowiły podstawę do przyznania Karty Dużej Rodziny.
Wniosek o wydanie Karty do pobrania w MOPS Nidzica lub na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl w zakładce Duża Rodzina. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny do pobrania również na stronie www.rodzina.gov.pl


E-pomoc dla rodzin. Przez Internet zamiast w urzędzie

Ułatwienia przy składaniu wniosków i przyznawaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, krótszy czas wydania decyzji oraz dokładniejsze weryfikowanie uprawnień. To najważniejsze zmiany, które wprowadza nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych ustaw

 

Od 1 stycznia 2016r. procedura ubiegania się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Kartę Dużej Rodziny będzie mogła odbywać się internetowo.

Wniosek oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą mogły być złożone przez osobę ubiegającą się przez Internet. Także decyzję będzie można otrzymać elektronicznie.

Osoba ubiegająca się będzie uwierzytelniała(podpisywała) składane przez Internet wnioski i załączane dokumenty za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP.

Po zmianach cały proces ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obok tradycyjnej drogi „papierowej”, będzie mógł być realizowany-jeśli osoba ubiegająca się taką drogę wybierze-także przez Internet.

Ułatwienia przy składaniu wniosków.

Dodatkowo osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą musiały uzyskiwać z innych instytucji szeregu zaświadczeń koniecznych do przyznania świadczeń. Niezbędne dane będzie samodzielnie uzyskiwał organ przyznający świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dotyczy to przede wszystkim zaświadczeń o dochodach z urzędu skarbowego, zaświadczeń z ZUS-u oraz w przypadku ubiegania się o świadczenia uzależnione od niepełnosprawności - orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność wydanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Krótszy czas wydania decyzji

W zakresie procedury przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, w nowelizacji rozszerzono także listę podmiotów, od których ośrodek pomocy społecznej będzie mógł otrzymywać informacje konieczne przy podjęciu decyzji o przyznaniu i wysokości świadczeń z pomocy społecznej. Skróci to czas postępowań o przyznanie świadczeń i ich weryfikacji.

Karta Dużej Rodziny online

Zmiana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny umożliwi składanie wniosku o karty drogą elektroniczną, podobnie jak o przyznanie świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ustawa ta wejdzie w życie 1 stycznia 2016r.


Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Z dniem 01 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny i rozporządzenie określające nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny i jej duplikatu.

Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Z Karty będą mogły skorzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia składane przez wnioskodawcę składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W Nidzicy sprawy związane z wydawaniem Karty będzie prowadził z upoważnienia Burmistrza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica. Wniosek o wydanie Karty do pobrania w MOPS Nidzica lub na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl w zakładce Duża Rodzina. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny do pobrania również na stronie www.rodzina.gov.pl

 

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

 

W związku z realizacją rządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” informujemy o możliwości przystąpienia do programu partnerów, którzy zainteresowani są podejmowaniem działań na rzecz rodzin wielodzietnych, w szczególności poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych uprawnień, w tym wprowadzenie zniżek w opłatach za oferowane przez nich towary lub świadczone przez nich usługi. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo odbywa się na koszt i w ramach środków własnych Partnera. Podmioty, które przystąpią do programu i w których zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym uprawnienia, będą mogły posługiwać się, w szczególności w materiałach reklamowych oraz informacyjnych, znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Inne korzyści płynące z przystąpienia do programu to:

 • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
 • Karta Dużej Rodziny pomoże firmie zbudować długotrwałe relacje z klientami
 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji
 • uczestnictwo w programie to element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nich zniżek dostępna jest i na bieżąco aktualizowana na stronie: www.rodzina.gov.pl

            Przystąpienie do programu podmiotów o zasięgu lokalnym będzie następowało na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

            W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Wiolettą Reszka – pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 89 52-32-516, pok. 135A ( w godz. 7:30 – 15:30); e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            Szczegółowe informacje o programie oraz formularz zgłoszenia dla firm znajdują się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.uw.olsztyn.pl w zakładce Polityka Społeczna.