Aktywiazcja osób bezrobotnych z terenu gminy Nidzica

logo640

Informacje o projekcieOsoby odpowiedzialne za realizację projektu:
Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Danuta Kamińska – Dyrektor MOPS
Koordynator projektu: Agnieszka Szemplińska
Pracownik socjalny: Magdalena Bruździak
Księgowa projektu: Joanna Rakoczy
Pracownik ds. promocji, ewaluacji i sprawozdawczości – Barbara Żelazna

Główny cel projektu:

Zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie poziomu kompetencji społecznych dla 100 osób z terenu Gminy Nidzica w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2014r.

Cele szczegółowe projektu:
Podwyższyć poziom umiejętności właściwego funkcjonowania w życiu codziennym;
Podwyższenie poziomu  umiejętności społecznych umożliwiających pełniejszą integrację ze środowiskiem lokalnym;
Podwyższenie kwalifikacji społeczno – zawodowych, umożliwiających wejście na rynek pracy.

Zaplanowane działania:

Etap 1 – Diagnozy doradcze.

Etap 2 - Diagnozy psychologiczne.

Etap 3 – Spotkanie integracyjne dla uczestników projektu.

Etap 4 - Warsztaty motywacyjne.

Etap 5 - Warsztaty autoprezentacji.

Etap 6 – Warsztaty zarządzania sobą w czasie i budżetem domowym.

Etap 7 – Zatrudnienie asystenta rodziny.

Etap 8 – Indywidualne konsultacje terapeutyczne połączone z TSR i mediacjami rodzinnymi.

Etap 9 – Terapia DDA.

Etap 10 –Niania Klub.

Etap 11 – Terapia dla osób współuzależnionych.

Etap 12 - Kursy zawodowe

Etap 13 – Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Etap 14 – Kontynuacja nauki.


Zakładka:

Dane kontaktowe projektu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
ul. Kolejowa 5
13-100 Nidzica
Tel. kontaktowy do koordynatora i pracownika socjalnego: 536-865-211
Tel. stacjonarny MOPS: (89) 625 29 14