Zasiłek stały, o którym mowa w art. 37 ustawy - przysługuje:

   1. Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 701 zł
     
   2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. od kwoty 528 zł.


Przez osobę samotnie gospodarującą rozumiemy osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Przez rodzinę ustawodawca natomiast rozumie osoby spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat ukończone przez mężczyznę.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek stały ustala się w wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł.
W przypadku osoby w rodzinie zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem tej osoby.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Wydatki na zasiłki stałe są finansowane z budżetu Państwa.

Jak starać się o zasiłek?

Należy zgłosić się do OPS właściwego dla miejsca zamieszkania, przedstawić pracownikowi socjalnemu dokumenty potwierdzające posiadane dochody (osoba pozostająca w rodzinie - dochody swoje i członków rodziny), decyzję ZUS o odmowie prawa do renty i orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pracownik socjalny w ciągu 14 dni od daty złożenia podania odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Pracownik poznaje położenie danej osoby lub rodziny i na tej podstawie planuje pomoc.

Jakie dokumenty są wymagane?

    * Osoba pracująca - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto pomniejszone o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku w OPS.

    * Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP - przedstawia nr PESEL

    * Osoba niepełnosprawna - decyzja przyznająca świadczenie ZUS oraz orzeczenie o niepełnosprawności

 Kiedy zasiłek nie zostanie przyznany?


    * Jeżeli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z Ustawy o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowego)

    * Jeżeli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody (stwierdzone zostaną dysproporcje między udokumentowanym dochodem a sytuacja majątkową osoby lub rodziny)

    * Jeżeli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową, czyli np. niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą itp.

    * Jeżeli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody i stan zdrowia

    * Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym


Gdzie można odwołać się od decyzji wydanej przez OPS?
 
Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym ubiegamy się o pomoc.

Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12 za pośrednictwem Dyrektora OPS.

Jeżeli jesteśmy zdania, że pracownik OPS albo też pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy naruszył przepisy lub zachował się wobec nas niewłaściwie możemy złożyć skargę do Dyrektora OPS.