INFORMACJA W SPRAWIE KRYTERIÓW DOCHODOWYCH

I ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH OD 01.10 2018 R.

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 11 lipca 2018r., poz. 1358). Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r. Podwyższenie kryteriów dochodowych (art. 8 ustawy o pomocy społecznej) wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

  • Nowe kryteria dochodowe uprawniające od października 2018 r. do świadczeń z pomocy społecznej to:
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł
  • dla osoby w rodzinie – 528,00 zł
  • Podwyższone zostaną niektóre świadczenia i zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
  • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wynosi będzie 1.763,00 zł;
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą to 647,00 zł;
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wyniesie 1.376,00 zł;
  • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się do 645,00 zł;
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie do 308,00 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej